கத்தர் தமிழ் சொல்வேந்தர்கள் மன்றம்

Qatar Tamil Toastmasters

Registered club of Toastmasters International in Qatar under Area 22,Division F, District 116.